Cílem letošní soutěže je zpracování ideové architektonicko-sociologické studie bydlení pro 2. polovinu 21. století, která bude umocňovat emoce a prožitky a zároveň bude vyvolávat hlubokomyslné diskuze nejen porotců, ale i laické veřejnosti.

Kdo se může soutěže zúčastnit?

Studenti a studentky (samostatně nebo v pracovních kolektivech) studijních oborů Architektura a Pozemní stavitelství na vysokých technických a uměleckých školách a univerzitách, kteří nevlastní diplom z II. stupně vysokoškolského studia v žádném z těchto oborů.

Jaký je termín odevzdání návrhu?

Registrace probíhá od posledního říjnového týdne 2020, nejpozdější termín registrace je předposlední den před odevzdáním. Soutěžní návrhy je potřeba odevzdat nejpozději do 22. 2. 2021 do 16 hod. na tomto odkazu.

V České republice
Ing. arch. Aleš Vaněk,
tajemník soutěže pro ČR,
katedra architektury FSv ČVUT Praha
Thákurova 7, Praha 6,
místnost D – 1102 – ateliér D
V Slovenské republice
na sekretariát soutěže:
Mgr. Silvia Frimmelová,
Xella Slovensko spol. s r.o.,
obchodno-poradenská kancelária,
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava

Zadání

Zpracování ideové architektonicko-sociologické studie bydlení pro 2. polovinu 21. století. Může se jednat o jakoukoliv formu bydlení (individuální bydlení, bydlení v bytových domech, komunitní bydlení, cohousing, bydlení na vodě, bydlení pod vodou, bydlení pod zemí, bydlení nad zemí apod.), o které jsou soutěžící přesvědčeni, že by skutečně mohla být aktuální v období po roce 2045.

Součástí řešení musí být naprosto svobodné umístění návrhu do zvoleného konkrétního stylizovaného prostředí, které je vymezeno územím severovýchodní části Moravskoslezského kraje dle přiložené letecké mapy.

Podrobnosti k zadání

Místo stavby

Konkrétní stylizované prostředí, které je vymezeno územím severovýchodní části Moravskoslezského kraje dle přiložené fotografie letecké mapy.

Toto velmi různorodé území poskytuje dostatek námětů pro umístění záměru.

Na jedné straně jsou zde velká města (Ostrava, Frýdek–Místek, Havířov) s již konsolidovanou zástavbou, ale i současně nevyužitými plochami po minulé průmyslové výrobě a těžbě uhlí. Na druhé straně jsou zde hodnotné přírodní lokality (Moravskoslezské Beskydy, nížinné oblasti Moravské brány) a velké vodní plochy (Těrlicko, Žermanice).

Stylizace podkladu pro umístění záměru bude provedena na základě běžně dostupných internetových mapových prohlížečů (mapy.cz panorama, google maps, letecké mapy apod.). Není nutno, ani v současné době žádoucí konkrétní místa osobně navštěvovat.

Regulační podmínky

  • Nejsou stanoveny. Předpokládá se vysoká invence, cit a fantazie účastníků soutěže při umísťování záměru do jimi zvoleného prostředí.
  • Není nutno respektovat současně platnou územně plánovací dokumentaci ani současné schéma zástavby ve zvoleném prostředí.

Stavební program

Objekt bydlení v individuálně zvolené formě.

Jedinou podmínkou je, aby bylo v tomto objektu umožněno důstojné bydlení v jakékoliv formě.

Současně platné předpisy není nutno dodržovat, protože jejich platnost v době za 25 let je diskutabilní a nejistá. Opět je kladen důraz na invenci a fantazii účastníků soutěže při koncipování daného objektu a jeho umístění do individuálně zvoleného prostředí.

Konstrukční a materiálové řešení

  • není nijak omezováno, vyžaduje se však zodpovědná volba materiálů, konstrukcí a stavebních systémů úměrná místu, zvolenému konceptu a účelu stavby, která ani nevylučuje použití sortimentu stavebních materiálů Xella – Ytong, Silka, Fermacell a Multipor v podobě, která by mohla být aktuální za 25 let,
  • typ a materiál nosných i výplňových konstrukcí není pro architektonický návrh stanoven,
  • samostatné výkresy detailů týkající se konstrukčního systému se nepožadují,
  • při hodnocení stavby bude přihlíženo k odvážným a neotřelým trendům v navrhování staveb.

Forma a rozsah zpracování

Dokumentace bude řešena ve formě urbanisticko- architektonické studie zpracované na 2 archy:

  • arch č. 1 – „prezentační výkres“ formátu A1 na výšku
  • arch č. 2 – „doplňující výkres“ formátu A2 na šířku

 

Prezentační výkres (arch č. 1)

bude sloužit k pozdějším veřejným prezentacím oceněných prací na výstavách,
besedách, přehlídkách a veletrzích, případně při publikacích v odborných časopisech a bulletinech. Proto na tomto výkrese budou umístěny především charakteristické vizualizace návrhu, kresby, zákresy do fotografií nebo fotografie fyzického modelu, kde bude patrný vztah k individuálně zvolenému stylizovanému místu stavby a dále základní situační řešení stavby.

Dle úvahy zde mohou být i další důležité a reprezentativní zobrazení návrhu – vizualizace vnitřního prostoru, pohledy, charakteristické půdorysy, popřípadě doplňující texty v anglickém jazyce.

Doplňující výkres (arch č. 2)
bude sloužit pouze pro účely vlastní soutěže. Na tomto archu budou umístěny další doplňující výkresy návrhu – případné další půdorysy vybraných charakteristických podlaží, pohledy, řezy a doplňující texty a legendy v anglickém jazyce.

Upřesnění formy zpracování soutěžního návrhu:
Předložení fyzického modelu návrhu nebo jeho části není povinné, ale nevylučuje se z posuzování poroty. V případě předložení modelu je jeho velikost limitována na rozměr formátu A2, model nutno zajistit proti poškození během případného transportu. Z organizačních důvodů se preferují pouze fotografie modelu, které by byly součástí archu č. 1.

Případná textová doplnění a legendy budou přímo součástí jednotlivých výkresů a budou výhradně v anglickém jazyce. Toto neplatí pro případné konkrétní místní názvy a pojmy (například ulic, náměstí, budov apod.), které budou převzaty z veřejně přístupných mapových podkladů.

Soutěžní archy a případné fotografie modelu, budou nahrány v datovém formátu na elektronické nosiče (CD, DVD) a označeny číselným kódem soutěžícího.

V soutěžních návrzích bude všude jednotně používán anglický název tématu
„XELLA 50“.

Rozsah požadované dokumentace je závazný. Grafická forma zpracování dokumentace (digitální/ruční, barevně/černobíle) není předepsána. Na půdorysy, pohledy a řezy budou zakresleny základní kóty nebo poměrová měřítka tak, aby byly zřejmé hlavní rozměry stavby.

Doplňující údaje:
Případná upřesnění a doplnění mohou být poskytována vypisovatelem soutěže případně zpracovatelem zadání na základě konkrétních žádostí účastníků soutěže, které mohou být elektronicky zasílány na emailové adresy sekretariátů soutěže

Máte otázky? Kontaktujte nás.


Kompletní zadání soutěže
Soutěžní podmínky (PDF)
Příloha zadání
Orientační letecká fotografie s vyznačením rozsahu území pro umístění záměru.
Fotografie (PDF)
Jak vypadaly předešlé ročníky?
Archiv soutěže