Bohužel vzhledem k aktuální situaci pandemie koronaviru se zasedání poroty studentské soutěže 24. a 25. března v Bratislavě nekoná. Protože bychom velmi rádi zachovali osobní charakter setkání poroty, prozatím neuvažujeme o dálkovém vyhodnocování a doufáme, že brzy budeme moci uspořádat zasedání v náhradním termínu. Budeme vás o něm informovat neprodleně po té, co bude možné cestovat mezi Českem a Slovenskem.

Cílem letošní soutěže je pomoci nové slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové a Kanceláři prezidenta SR dotáhnout do finále otázku reprezentačního prezidentského bydlení, kterou se předchůdcům zatím nepodařilo vyřešit.

Je existující vila na Slavíně důstojným, reprezentativním a bezpečným místem pro hlavu státu?

Kdo se může soutěže zúčastnit?

Studenti a studentky (samostatně nebo v pracovních kolektivech) studijních oborů Architektura a Pozemní stavitelství na vysokých technických a uměleckých školách a univerzitích, kteří nevlastní diplom z II. supně vysokoškolského studia v žádném z těchto oborů.

Jaký je termín odevzdání návrhu?

Registrace probíhá od 1. října 2019, nejpozdější termín registrace je předposlední den před odevzdáním. Soutěžní návrhy je potřeba odevzdat nejpozději do 24. 2. 2020 do 16 hod. na sekretariát soutěže v ČR nebo SR:

V České republice
ing. arch. Aleš Vaněk, M.Eng.,
tajemních soutěže pro ČR,
katedra architektury FSv ČVUT Praha
Thákurova 7, Praha 6,
místnost D – 1102 – ateliér D
V Slovenské republice
na sekretariát soutěže:
Mgr. Silvia Frimmelová,
Xella Slovensko spol. s r.o.,
obchodnoporadenská kancelária,
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava.

Zadání

Soutěžní návrhy prověří možnosti, které daný pozemek nabízí pro bydlení hlavy státu a nabídnou možné řešení funkční a dispoziční náplně prezidentské rezidence. Jelikož soutěž je ideová, variabilita a kombinovatelnost možností dispozičního řešení jakož i osazení objektu nebo souboru objektů na pozemku při zachování bezpečnostních a provozních daností zadání je plně v kompetenci každého soutěžícího.

Součástí koncepce návrhu je ověření možností přístupu na pozemek, které nabízí daná lokalita, způsob zastavění pozemku, lokalizace objektu nebo soustavy objektů rezidence na pozemku, jeho logické rozčlenění na část veřejno-reprezentativní a na část soukromou, řešení sadových úprav exteriérových prostor, správné orientace na světové strany a návrh kvalitního prezidentského bydlení v nejvyšším standardu v souladu s nejnovějšími trendy, v souladu s bezpečností, zásadami bezbariérového navrhování a energetické účinnosti v procesu výstavby i provozu celého souboru objektů.

Podrobnosti k zadání

Místo stavby

Pozemek ve správě Kanceláře prezidenta SR na Pažického ulici pod Slavínem je situován na jednom z nejvyšších a dominantních bodů nad centrem Bratislavy. Rozlehlý svažitý pozemek s ideální orientací V–Z po délce o ploše téměř 4300 m² sestává z několika parcel s plochami: 2894/1 – 714 m², 2900 – 545 m², 2901/1 – 495m², 2901/2 – 457 m², 2902 – 647 m², 2903 – 155 m², 2911 – 850 m², 2912/1 – 300 m². Pozemek disponuje dostatkem zeleně, kterou je nezbytné kultivovat. Spolu s dalšími nedostavěnými menšími objekty v nevyhovujícím stavu se na pozemku nachází hlavní objekt stávající vily.

Původní objekt z 30. let 20. století byl přestavěn do současné podoby. Jeho vzhled nese znaky postmoderní architektury. Objekt nemá výraznější stavebně-historické, ani architektonické, či prostorové hodnoty. Třípodlažní vila má kromě reprezentativních prostor a prezidentské pracovny i jídelnu, kuchyň a čtyři pokoje.

Dispozičně-prostorovým ani architektonickým řešením není ve své současné podobě moderním nadstandardním bydlením odpovídajícím současným trendům reprezentativních staveb. V ideovém návrhu na úrovni architektonicko – urbanistické studie je přípustné ověření celé škály možných forem zacházení s existujícím objektem:

 • rekonstrukce s vnitřní transformací prostor při zachování charakteru budovy,
 • rozsáhlejší rekonstrukce stávajícího objektu s jeho přístavbou,
 • kombinace rozsáhlejší rekonstrukce stávajícího objektu a novostavby samostatného objektu
 • ponechání určitého torza objektu a jeho zakomponování do návrhu novostavby,
 • novostavba objektu nebo komplexu objektů rezidence splňujících nejvyšší standard pro tento typ budovy po asanaci stávajícího objektu.

 

Pozemek – základní regulativy

Základní regulativy:

 • požadavky na bezpečnost a přístupnost, odstupy staveb,
 • požadavky na zónování areálu z hlediska provozu a z hlediska bezpečnosti – 2 vjezdy na pozemek, bezpečnostní zóna – kontrola vstupu, recepce, příležitostné parkování na terénu, vjezd do podzemní garáže, sadové úpravy zahrady dělené na poloveřejný prostor pro návštěvy, soukromý prostor pro relax,
 • požadavky na lokalizaci objektu nebo souboru objektů vzhledem k sklonu pozemku v jednom objektu, nebo více objektech, což je vhodné z hlediska estetiky, funkčnosti a bezpečnosti navrhované vily,
 • aktuální možnost vstupu na pozemek z Pažického ulice vedoucí okrajem areálu Slavína

Regulativy intenzity využití funkčních ploch

Závazná část Územního plánu hlavního města SR Bratislavy definuje proměstskou část Centrum – Staré město regulativy intenzity využití funkčních ploch pro rodinné domy lokalizované na pozemcích nad 1000 m² následovně:

 • IPP – index podlahových ploch = 0,2
 • IZP – index zastavěných ploch = 0,25
 • KZ – koeficient zeleně = 0,6

 

Je nezbytné respektovat maximální zachování charakteru zástavby s adekvátní funkční adaptací, respektovat charakteristickou strukturu území a výšku zástavby městských vil a rodinné zástavby.

Prostorové a dispoziční požadavky, provozní souvislosti

Rezidence pro protokolárně nejvyššího postaveného představitele Slovenské republiky by měla být během trvání jeho funkčního období domovem pro něj a jeho blízké, kde se bude cítit bezpečně, komfortně a útulně, aby nemusel vyhledávat jiná sídla pro bydlení.

Rezidence pro prezidenta je zároveň místem jeho reprezentace a neformálních i oficiálních pracovních setkání, z čehož vyplývá doporučený stavební program areálu a objektů – prostorové a dispoziční řešení:

 • a / reprezentační prostory – společenská část – návaznost na zahradní terasu (vstupní prostory, vstupní hala, šatna, hygienické zařízení pro návštěvy, reprezentační salónek (variabilní prostor), reprezentační jídelna pro cca 20 hostů, kuchyň (příprava stravy, sklady, vstup pro zaměstnance, zásobování).
 • b / rezidence – soukromá část – nadstandardní byt (vstupní hala, šatna, hygienické prostory, společenská část bytu: obývací pokoj, jídelna, kuchyně a sklad (návaznost na přípravu jídla v reprezentativní části), trakt 3–4 ložnic, pracovna prezidenta.
 • c / hostitelský trakt – minimálně 2 pokoje se samostatným hygienickým zázemím.
 • d / komunikační prostory (schodiště, výtah) – zaručit přímé propojení reprezentační a rezidenční části suchou nohou jakož i přímé propojení z rezidenční části s hostitelským traktem.
 • e / prostory pro bezpečnostní složky
 • f / garáž pro 2–4 automobily
 • g / technické zázemí

Základní provozní a uživatelské požadavky

 • bezbariérový přístup do všech podlaží
 • bezpečné oddělení jednotlivých úseků
 • míra zasklení fasády do veřejných prostor (bezpečnost a soukromí)
 • situování reprezentativních prostor do zahrady
 • dodržení bezpečnostních požadavků

Myšlenky na závěr

Prezidentská vila vs. prezidentský palác

Vila obecně je objekt k bydlení, často zhotovený na míru. Je synonymem kvalitního bydlení vyšší hostandardu prostorového, materiálového a technologického. Jak se lze dočíst v knize T. Berku a J. M. Bahnu „Vily nad Bratislavou „, představuje „zpravidla honosné vícepodlažní, trvalé nebo sezónní obydlí, lokalizované většinou v zahradním prostoru, sloužící k bydlení, reprezentaci a společenskému životu“.

Přestože v mnoha zemích hlavy států bývají v historických objektech – palácích nebo hradech, vila dokáže také dokonale splňovat požadavky prezidentského sídla. V případě slovenských prezidentů, oficiálním reprezentačním a pracovním sídlem je Grassalkovičův palác, soukromým sídlem s funkcí obytnou a neformálně reprezentativní bude navrhovaná rezidence.

Přestože prezidentovi každodenní program (a ve značné míře i osobní život) připravují a organizují odborníci, je to člověk se svými lidskými potřebami. Potřebuje lidské, příjemné a bezpečné bydlení, kde může po náročném dni načerpat nové síly.

Prezidentská rezidence by měla být architekturou „spolupracující“, čili proměnlivou v čase a zároveň identifikující se s dobou a svými obyvateli.

Z výše uvedeného vyplývá, že pro zadání prezidentské rezidence je charakteristická značná dvojpólovost při úvaze nad konceptem:

 • střídmý nadstandard vs. luxus (charakteristické pro bydlení ve vile)
 • soukromí vs. reprezentativnost
 • účelnost vs. estetika
 • univerzálnost vs. individuálnost
 • globálnost vs. národní identita
 • tradicionalismus vs. modernost a nadčasovost

Forma zpracování

Dokumentace se odevzdává srolovaná v počtu minimálně 1 a maximálně 2 posterů nasledovně:

 • poster 1 – prezentační výkres formátu A1 na výšku – povinná součást
 • poster 2 – doplňující výkres formátu A2 na šírku – dobrovolná (nepovinná) součást

 

Soutěžní návrhy se odevzdávají i v elektronické formě, a to na CD ve formátu PDF.

Popisy na výkresech a všechny doplňující texty mohou být jen v anglickém jazyce, kromě místních geografických názvů uvedených v soutěžních podmínkách.

Poster 1 (prezentační povinný)
Reprezentativní zobrazení návrhu pro veřejné prezentace, výstavy a publikace obsahuje:

 • situace řešeného území, vyznačení širších vztahů a urbanistických vazeb
 • ideová a koncepční schémata návrhu
 • urbanisticko-architektonické studie: charakteristické půdorysy, řezy, pohledy v podrobnosti příslušející podrobnosti znázornění v měřítku 1:200 přizpůsobené rozměrům posterů, vizualizace, 3D skici
 • doplňující texty a legendy jen !! v anglickém jazyce


Poster 2 (doplňující nepovinný)
slouží pouze pro potřeby soutěžního rozhodování poroty a může obsahovat další podrobnější výkresy objasňující soutěžní návrh, které se nevešly na povinný prezentační poster.

Jednotný anglický název a texty v angličtině

Popisy na výkresech a všechny doplňující texty budou pouze v anglickém jazyce, kromě místních geografických názvů uvedených v soutěžních podmínkách.

Znění anglického názvu zadání bude:
P/RESIDENTIAL RESIDENCE
Presidential Villa on Slavín Hill in Bratislava

Důležité poznámky

 • textové doplňky, legendy, doprovodné zprávy budou součástí posterů a budou napsány v angličtině (neplatí pro místní názvy a označení uvedená v soutěžních podmínkách)
 • rozsah povinné dokumentace je závazný
 • grafická forma zpracování dokumentace (digitální / ruční) není předepsána
 • soutěžní práce budou nahrané v datové podobě na CD (PDF nebo JPG)
 • předání fyzického modelu návrhu nebo jeho části není povinné, ale nevylučuje se z posuzování poroty

FAQ

Otázka:

Dobrý deň,
v aktualizovanom zadaní okrem množstva technických miestností pribudla celá kategória Rekreačnej zóny. Podľa toho, čo som mal možnosť vidieť projekty iných stavieb v zahraničí v porovnateľnej veľkosti, neobsahujú bazén ani wellness. Chcel som sa preto opýtať, či je záväzné splniť všetky súčasti programu alebo to nie je podmienkou súťaže? Taktiež by ma zaujímalo či žiadosť na doplnenie wellness prišlo z Vašej iniciatívy alebo z Prezidentskej kancelárie? Naopak, čo mi možno chýba v zadaní je zázemie pre spomínaný personál 4. osôb. Koľko z tých osôb sú súčasťou ostrahy objektu a koľko hospodárov domu? Bude niekto zo zamestnancov trvalou súčasťou domu, kto by aj prespával? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpověď:

Dobry den,
pre nazornost odpovede Vam posielam relevante texty zo zadania :
Odporúčaný stavebný program areálu a objektov – priestorové a dispozičné riešenie:
h/ Rekreačná zóna
 = interiérová a exteriérová – návrh sadových úprav v exteriéri, záhrada – terasy, spevnené plochy, posedenia, prístrešok, grilovanie, bazén, wellnes.
Cize lokalitny program pre Vilu vychadza samozrejme z poziadaviek a potrieb Kancelarie prezidenta. Ako sa da precitat – loklitny program je ODPORUCANY !!! Kedze sutazny projekt je ideovy, ma overit aj priestorove moznosti , ktore poskytuje pozmeok a Vy mate z ulohu preverit, ake funkcie bude mozne umiestnit do objektu alebo sustavy objketov.
Vila je nadstandardny objekt na byvanie, standard prezidentskych vil ich funkcneho vybavenia je este vyssi a komplexnejsi, takze vobec nepochybujte o vhodnosti umiestnit do prezidentskej vily aj bazen, ci welness !!!
Z kategorie Rekreacna zona su bazen a welness uvedenena na zaver a pokial to bude pre Vas navrh mozne , nevahajte ich do vily navrhnut !!

K dalsim otazkam, citujem zo zadania:
„Predpokladaná je prítomnosť minimálne 4 interných zamestnancov a ďalších externých v prípade reprezentatívnej akcie.“
Pan kancelar na prezentacii odpovedal na otazky o pocte zamestnancov – internych sa predpoklada 4 – 5. Odporucil tiez situovat do objektu apartman pre spravcu. Ini zamestnanci v objkete ubytovani nebudu.
Zamestnanci ostrahy objketu sa do tohto poctu 4-5 nezpocitavaju, budu sustredeni v samostatnom objekte, alebo priestoroch k tomu urcenych (v nadvaznosti na vstup), budu sa striedat v sluzbe vzdy po 2.

S pozdravom
Luba Selcova, odborny garant sutaze v SR


Otázka:

Dobrý deň,
chcel by som sa opýtať, kedy budú k dispozícií dwg. podklady pôvodného objektu vily a či je tá navrhovaná komunikácia z územného plánu (foto v prílohe) považovaná ako automobilová alebo pešia. Ďakujem

Odpověď:

Dobry den,
Komunikacia je navrhovana v UPZ ako pesia. Potencialne vsak mozno uvazovat z nej pristup k pozemku vily. Prezidentska kancelaria sa uz v minulosti usilovala iniciovat aby prilahle pozemky ku komunikacii sa financne podielali na odkupeni do vlastnictva, aby sa tato dala pouzivat ako len !! pristupova k tymto pozemkom.
Vykresy jestvujuceho stavu vily nie su k dispozicii v deg, len v pdf.
Luba Selcova


Otázka:

Dobrý den,
Jde o takový detail. Viz příloha. 2912/1 není v tabulce. Je to ve světle zeleném sektoru, ale v tabulce není. Je to dost rozhodující informace, chci si být jistá, jestli na tomto sektoru můžu navrhovat nebo ne.
Děkuji

Odpověď:

Dobry den,
regulerne stavebne pozemky su len tie zakruzkovane : 2900, 2911,2902, 2903 v sulade s Uzemnym planom zony A6.
Ak zistite, ze tieto nepostacuju na umiestnenie vsetkych potrebnych sucasti lokalitneho programu, mozete pocitat s navrhom aj s ostatnymi pozemkami ekostabilizacbej zelene. To je prave ulohou ideovej sutaze, zisti moznosti pozmeku pre prezidentsku rezidenciu.
MS najvacsou pravdepodobnostou bude potrebne ziadat o aktualizaciu a zmenu uzemneho planu zony a preklasifikovaniu urcenia pozemkov.
Ak bude treba, nevahajte ma kontaktovat s dalsimi otazkami.
S pozdravom
Luba Selcova, odborny garant sutaze pre SR

Máte otázky? Kontaktujte nás.


Kompletní zadání soutěže
Soutěžní podmínky (PDF)
Mapové podklady
Podklady k 21. ročníku soutěže jsou přístupné pouze registrovaným účastníkům. Registrovaný účastník dostane e-mailem heslo pro rozbalení ZIP souboru.
Stáhnout mapové podklady
(Data jsou ve formátech .dwg terén v *.xml pro civil 3D ,.skp, 3ds, *.wrml ,.shp vizualizace v 3D PDF a ortofotomapy *.jpg *.jgw. *.3ds, a *.wrml jsou v lokálním souřadnicovém systému, kde je v souboru !citat.txt posun oproti S-JTSK.
Pozn: Logo Eurosense používejte při Vašich výstupech z dat spolu s copyrightom – Ortofotomapa (resp. 3D model) © Eurosense 2019.)
Jak vypadaly předešlé ročníky?
Archiv soutěže