Cílem letošní soutěže je zpracování teoretické ideové urbanistické a architektonické studie na využití plochy stávajícího veřejného přístavu, který nyní většinou funguje jako docela nevzhledné překladiště materiálů ze silničních vozidel nebo železničních vagónů na nákladní lodě a také jako občasné kotviště výletních lodí zajišťujících výletní i pravidelné plavby po Labi.

Kdo se může soutěže zúčastnit?

Studenti a studentky (samostatně nebo v pracovních kolektivech) studijních oborů Architektura a Pozemní stavitelství na vysokých technických a uměleckých školách a univerzitách, kteří nevlastní diplom z II. stupně vysokoškolského studia v žádném z těchto oborů.

Jaký je termín odevzdání návrhu?

Registrace probíhá od posledního říjnového týdne 2022, nejpozdější termín registrace je předposlední den před odevzdáním. Soutěžní návrhy je potřeba odevzdat nejpozději do 27. 2. 2023 do 16 hod.

V České republice
Ing. arch. Aleš Vaněk, M.Eng.
tajemník soutěže pro ČR,
katedra architektury FSv ČVUT Praha
Thákurova 7, Praha 6,
místnost D – 1102 – ateliér D

nebo Ing. Petru Simetingerovi, Kompetenční centrum Xella CZ a Xella Slovensko, Kaštanová
515/125f, budova B, 2.NP ,620 00 Brno-Tuřany

V Slovenské republice
na sekretariát soutěže:
Mgr. Silvia Frimmelová,
Xella Slovensko spol. s r.o.,
obchodno-poradenská kancelária,
Prievozská 14, 827 18 Bratislava

Zadání

Podrobnosti k zadání

Místo stavby

Základní údaje o místu záměru:
– vzdálenost od centra města cca 3,0 km jižním směrem
– délka pozemku pro umístění záměru cca 580 m
– největší šířka pozemku v centrální části cca 87 m
– celková plocha pozemku cca 37.342 m2

Regulační podmínky

Jsou stanoveny obecně a v minimálním možném rozsahu. Předpokládá se vysoká invence, cit a fantazie účastníků soutěže při umísťování záměru do daného prostředí. Podrobněji viz Kompletní zadání soutěže.

Stavební program

Zahrnuje údaje pro kotviště, parkovací a venkovní plochy, dále orientační údaje pro stavební objekty „Mariny“, viz Kompletní zadání soutěže.

Konstrukční a materiálové řešení

není nijak omezováno, vyžaduje se však zodpovědná volba materiálů, konstrukcí a stavebních systémů úměrná místu, zvolenému konceptu a účelu stavby, která ani nevylučuje použití sortimentu stavebních materiálů Xella – Ytong, Silka, a Multipor.
– typ a materiál nosných i výplňových konstrukcí není pro architektonický návrh stanoven
– samostatné výkresy detailů týkající se konstrukčního systému se nepožadují
– při hodnocení stavby bude přihlíženo k odvážným a neotřelým trendům v navrhování staveb

Forma a rozsah zpracování

Dokumentace bude řešena ve formě urbanisticko-architektonické studie zpracované na 2 archy:

– arch č. 1 – „prezentační výkres“ formátu A1 na výšku
– arch č. 2 – „doplňující výkres“ formátu A2 na šířku

Prezentační výkres (arch č. 1) bude sloužit k pozdějším veřejným prezentacím oceněných prací na výstavách, besedách, přehlídkách a veletrzích případně při publikacích v odborných časopisech a bulletinech. Proto na tomto výkrese budou umístěny především charakteristické vizualizace návrhu, kresby, zákresy do fotografií nebo fotografie fyzického modelu, kde bude patrný vztah k místu stavby a jeho okolí a dále základní situační řešení stavby.
Dle úvahy zde mohou být i další důležité a reprezentativní zobrazení návrhu – vizualizace venkovního i vnitřního prostoru, pohledy, charakteristické půdorysy, popřípadě doplňující texty v anglickém jazyce.

Máte otázky? Kontaktujte nás.