Cílem letošní soutěže je nalezení optimálně uskutečnitelné a udržitelné koncepce postupné přeměny a zdokonalení historicky významného území v obci Kopčany, které má přesah přes hranice do České republiky přes řeku Moravu, která neodděluje, ale spojuje.

Kdo se může soutěže zúčastnit?

Studenti a studentky (samostatně nebo v pracovních kolektivech) studijních oborů Architektura a Pozemní stavitelství na vysokých technických a uměleckých školách a univerzitách, kteří nevlastní diplom z II. stupně vysokoškolského studia v žádném z těchto oborů.

27. ročníku soutěže se mohou zúčastnit i studenti fakult krajinářské architektury zemědělských univerzit a vysokých škol podobného zaměření, kteří nevlastní magisterský titul v žádném z těchto oborů.

Jaký je termín odevzdání návrhu?

On-line přednáška k 27. ročníku soutěže se konala dne 17.12. 2021. Prohlédněte si její záznam.
Registrace probíhá od posledního říjnového týdne 2021, nejpozdější termín registrace je předposlední den před odevzdáním. Soutěžní návrhy je potřeba odevzdat nejpozději do 21. 2. 2022 do 16 hod. na tomto odkazu.

V České republice
Ing. arch. Aleš Vaněk, M.Eng.
tajemník soutěže pro ČR,
katedra architektury FSv ČVUT Praha
Thákurova 7, Praha 6,
místnost D – 1102 – ateliér D
V Slovenské republice
na sekretariát soutěže:
Mgr. Silvia Frimmelová,
Xella Slovensko spol. s r.o.,
obchodno-poradenská kancelária,
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava

Zadání

Podrobnosti k zadání

Místo stavby

Místem stavby je region Záhorie známý velkou různorodostí krajinných reliéfů. Název Záhoří pochází z jeho polohy za horami – Malými Karpatami. Nejstarší historické záznamy obce Kopčany pocházejí z roku 1392. Obec je však starší Kopčany byly v 9. století součástí aglomerace Mikulčice – důležitého centra Velké Moravy. Obec má nadmořskou výšku 160 m. n. m., plochu 21 829 kilometrů čtverečních a je součástí okresu Skalica v Trnavském kraji.

Regulační podmínky

Zadání je výzvou v hledání kompromisu mezi regulativy vyplývajícími z platný legislativních předpisů území, dotvářejících obraz o jeho významnosti a hlavním cílem ideové krajinářsko-urbanisticko architektonické soutěže, kterým je přinášení inovativních pohledů a odvážných řešení, nových koncepcí pro prezentaci minulosti a pro turismus ve 21. století minimálně způsobem, jako jej vidíme na moravské straně.

Stavební program

Zadání se skládá z návrhu dvou druhů intervencí, jejichž volba a vzájemná kombinace je v plné míře na rozhodnutí autora návrhu. Funkční a objektová skladba pro jednotlivé intervence je doporučená a vyplývající z vyslovených i nevyslovených potřeb obce Kopčany, též v závislosti na trendech navrhování podobných turistických lokalit nadregionálního významu ve světě.

Intervence 1
Představují krajinářská řešení a intervence drobných staveb, landscapové architektury a veřejných prostor v krajině.

Intervence 2
Představují krajinářská a architektonická řešení většího rozsahu v kombinaci s objekty různorodého funkčního využití s multifunkční náplní intervencí, představujících promyšlenou a symbolickou vstupní bránu do území s bohatou historií, jakými jsou Archeopark Mikulčice-Kopčany a obec Kopčany.

Konstrukční a materiálové řešení

Navržené konstrukce, použité materiály, stavební systémy, či způsob založení objektů, nejsou nijak omezeny, jsou však přímo úměrné místu, zvolenému konceptu a účelu stavby, jsou závislé na jejich umístění v zadaném terénu. Stavby by měly být ekologické a měly by se snažit respektovat trvale udržitelný stav přírody, energií. Nevylučuje se použití sortimentu stavebních materiálů Xella – Ytong, Silka, Fermacell a Multipor. Samostatné výkresy detailů konstrukčního systému se nepožadují. Při hodnocení návrhů se přihlíží i k inovativním nebo experimentálním řešením.

Forma a rozsah zpracování

Dokumentace bude řešena ve formě urbanisticko- architektonické studie zpracované na 2 archy:

  • arch č. 1 – „prezentační výkres“ formátu A1 na výšku
  • arch č. 2 – „doplňující výkres“ formátu A2 na šířku

Prezentační výkres (arch č. 1)

bude sloužit k pozdějším veřejným prezentacím oceněných prací na výstavách,
besedách, přehlídkách a veletrzích, případně při publikacích v odborných časopisech a bulletinech. Proto na tomto výkrese budou umístěny především charakteristické vizualizace návrhu, kresby, zákresy do fotografií nebo fotografie fyzického modelu, kde bude patrný vztah k individuálně zvolenému stylizovanému místu stavby a dále základní situační řešení stavby.

Dle úvahy zde mohou být i další důležité a reprezentativní zobrazení návrhu – vizualizace vnitřního prostoru, pohledy, charakteristické půdorysy, popřípadě doplňující texty v anglickém jazyce.

Doplňující výkres (arch č. 2)
bude sloužit pouze pro účely vlastní soutěže. Na tomto archu budou umístěny další doplňující výkresy návrhu – případné další půdorysy vybraných charakteristických podlaží, pohledy, řezy a doplňující texty a legendy v anglickém jazyce.

Upřesnění formy zpracování soutěžního návrhu:
Předložení fyzického modelu návrhu nebo jeho části není povinné, ale nevylučuje se z posuzování poroty. V případě předložení modelu je jeho velikost limitována na rozměr formátu A2, model nutno zajistit proti poškození během případného transportu. Z organizačních důvodů se preferují pouze fotografie modelu, které by byly součástí archu č. 1.

Případná textová doplnění a legendy budou přímo součástí jednotlivých výkresů a budou výhradně v anglickém jazyce. Toto neplatí pro případné konkrétní místní názvy a pojmy (například ulic, náměstí, budov apod.), které budou převzaty z veřejně přístupných mapových podkladů.

Soutěžní archy a případné fotografie modelu, budou nahrány v datovém formátu na elektronické nosiče (CD, DVD) a označeny číselným kódem soutěžícího.

V soutěžních návrzích bude všude jednotně používán anglický název tématu
INTERVENTIONS – HOW TO MOVE FORWARD KOPČANY? Going back from the present to the past and vice versa in the Czech-Slovak border area in Kopčany.

Rozsah požadované dokumentace je závazný. Grafická forma zpracování dokumentace (digitální/ruční, barevně/černobíle) není předepsána. Na půdorysy, pohledy a řezy budou zakresleny základní kóty nebo poměrová měřítka tak, aby byly zřejmé hlavní rozměry stavby.

Doplňující údaje:
Případná upřesnění a doplnění mohou být poskytována vypisovatelem soutěže případně zpracovatelem zadání na základě konkrétních žádostí účastníků soutěže, které mohou být elektronicky zasílány na emailové adresy sekretariátů soutěže

Máte otázky? Kontaktujte nás.


Kompletní zadání soutěže
Soutěžní podmínky (PDF)
Příloha zadání
3D modelFotogalerie Kopčany
Jak vypadaly předešlé ročníky?
Archiv soutěže