Níže najdete nejčastěji kladené otázky k zadání a odpovědi na ně.

Obsah budeme aktualizovat podle dalších dotazů, které obdržíme.

1. Lze tam vykopat malý záliv pro kotviště?

Ano.

2. Může tam být koupaliště?

Nepovažujeme to za příliš vhodné.

3. Co je zač ta stávající technická zastřešená stavbička?

Stávajících staveb si nevšímejte, jako by tam nebyly.

4. Může být víc kotvišť pro malé lodě najednou na jednom delším můstku? (Pakliže ano, kolik nejvíce?)

Ano, počet není omezen.

5. Odpočívadlo pro kamiony je součástí řešeného území?

Parkoviště pro kamiony součástí záměru samozřejmě nebude, co se týká pozemků pro umístění záměru, respektujte seznam v zadání.

6. Můžeme odstranit koleje?

Ano, pokud je nechcete nějak jinak využít.

7. Bude v areálu 90metrová loď kotvit nebo bude pouze přepravovat pasažéry a kotvit bude jinde?

Byli bychom rádi, kdyby v areálu mohla i krátkodobě kotvit, když budou její pasažéři třeba na břehu přespávat, nebo budou někde na exkurzi. Určitě tam nebude kotvit dlouhodobě.

8. Je nutnost v místě záměru navrhovat spouštění malých plavidel do vody?

Není.

9. Je počítáno s nočním hlídáním kotviště, případně se zázemím pro hlídače?

Určitě by bylo dobré, kdyby se v areálu našlo malé zázemí pro pracovníka hlídací firmy, přece jen jachty jsou dost drahé.

10. V soutěžních podmínkách je uvedená parcela 529/7 jako nezastavitelná nadzemními objekty staveb ("Poznámka: Na parcelu číslo 529/7 nebudou umísťovány nadzemní objekty stavby"), ale při nahlížení do katastru jsme si všimli, že tato parcela se nachází zcela mimo uvažované území. Nebyla tím myšlena jiná parcela?

Opravdu se jedná o překlep, nevíme, v jaké fázi přípravy zadání se toto stalo (zaměnila se správná jednička za chybnou sedmičku), nicméně moc děkujeme za připomínku a omlouváme se. Správné číslo dotčené parcely je p.p.č. 529/1. Je to parcela podél komunikace, proto jsme na ní zakázali umísťovat nadzemní objekty.

11. Území patří do záplavové oblasti, kde objekty Mariny mají být umísťovány 2,5 m nad úroveň řeky Labe, z toho 1,0 m nad stávající terén. Při navýšení stavby o 1,0 m nad úroveň terénu musí být spodní část stavby řešena tak, aby nezabraňovala přítoku a odtoku vody v případě stoupnutí hladiny, nebo toto navýšení 1,0 m může být vytvořeno například terénními úpravami, které by tvořily překážku v případě stoupnutí hladiny?

Opravdu bychom chtěli, aby stavba byla umístěna nad udanou kótu maximální vzedmuté vodní hladiny. Je to samozřejmě trochu oříšek. Jak bude řešeno toto „zvednutí“ stavby bude muset vymyslet student. Existuje více řešení, jak to udělat. Pokud by dával investor takovéto zadání, také nebude projektantovi radit, jak to vyřešit.

12. V případě umísťování ostatních objektů, tj. drobné architektury, zeleně, zpevněných komunikaci a jiných, musí být umísťovány také nad úroveň 2,5 m nebo mohou být umísťovány v niveletě stávajícího pozemku, tj. 1,5m nad hladinou řeky Labe?

Samozřejmě, že mohou být na stávající niveletě terénu.

13. Ve stavebním programu je definován přesný počet kotvišť pro lodě. Musí tato kotvička zasahovat do pozemků, které byly pro tento projekt definovány, nebo je možné umisťovat tuto kotvičku do stávajícího toku řeky Labe spolu s např. pontony. Alternativně zda lze uvažovat s kotvením maximálně dvou lodí, které by byly na sebe rovnoběžné a také by byly ukotveny rovnoběžně na osu řeky v místě pozemku ve stávajícím toku řeky Labe?

V zadání je toto definováno v článku D.2, kde se mluví o umísťování pevných objektů stavby.

14. Podle bodu 2. Ochranného pásma vodního toku je zakázáno umírňování pevných objektů Mariny do vodního toku řeky Labe. Do pevných objektů Mariny patří všechny objekty včetně drobné architektury, dočasných plavidel, mola, promenády a jiných objektů a příslušenství tvořících veřejné prostranství nebo je možné umísťování těchto objektů vyjímaje stavební objekty uvedené ve stavebním programu?

V zadání je toto definováno v článku D.2, kde se mluví o umísťování pevných objektů stavby.

Máte další otázky? Kontaktujte nás.